Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi