Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu Hồ Chí Minh