Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trợ Lý , Thư Ký / Biên, Phiên Dịch Tiếng Anh

Lại Thanh Sơn

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Thư Ký- Trợ Lý

Nguyễn Tuyết Giang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thư Ký, Tổng Vụ, Biên Phiên Dịch

Nguyễn Hạnh Thủy Trúc

Kinh nghiệm: 4 năm

Thư Ký/ Trợ Lý/ Biên Phiên Dịch/ Nhân Viên Văn Phòng

Đoàn Thị Xuân Bình

Kinh nghiệm: 1 năm

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Thư Ký Trợ Lý

Trần Thị Phương Thùy

Kinh nghiệm: 2 năm

Trợ Lý/ Thư Ký/ Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Bùi Thị Phương Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn/hành Chính Văn Phòng/thư Ký-trợ Lý

Nguyễn Thị Hồng Liên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trợ Lý, Thư Ký, Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Đỗ Thị Hoàng Yến

Kinh nghiệm: 8 năm